Polisi Preifatrwydd

Deddf Diogelu Data 1998

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn sefydlu fframwaith o hawliau a dyletswyddau er mwyn diogelu data personol. Mae’r Ddeddf Diogelu Data’n rhoi hawl i unigolion wybod pa wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanynt. Mae’n darparu fframwaith i sicrhau bod unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei thrin yn briodol.

Mae’r Ddeddf yn gweithio mewn dwy ffordd. I ddechrau, mae’n datgan bod raid i unrhyw un sy’n prosesu gwybodaeth bersonol weithio gan gadw at wyth egwyddor, sy’n sicrhau’r canlynol mewn perthynas â gwybodaeth bersonol:

 • Caiffl ei phrosesu’n deg a chyfreithlon
 • Caiff ei phrosesu at ddibenion cyfyngedig
 • Bydd yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn ormodol
 • Bydd yn fanwl a diweddar
 • Caiff ei chadw am y cyfnod angenrheidiol yn unig
 • Caiff ei phrosesu yn unol â’ch hawliau chi
 • Ei bod yn ddiogel
 • Ni chaiff ei throsglwyddo i wledydd eraill heb warchodaeth ddigonol

Mae’r ail adran yn y Ddeddf yn darparu hawliau pwysig i unigolion, yn cynnwys yr hawl i ganfod pa wybodaeth bersonol sy’n cael ei chadw at gyfrifiadur ac yn y rhan fwyaf o gofnodion papur (gelwir hyn yn Gwneud Cais am Fynediad at Bwnc).

Defnydd Chwaraeon Cymru o Ddata a’i ddull o’i Storio

Rydym yn casglu data personol mewn ffyrdd amrywiol, yn cynnwys:

 • ffurflenni cais am waith gyda Chwaraeon Cymru;
 • ceisiadau am gyllid;
 • yr wybodaeth y gwneir cais amdani ar gyfer rhestri postio a basau data;
 • arolygon ac astudiaethau ymchwil.

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod y data personol yn cael ei broesu’n unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data a bod pob gwybodaeth lle gellir adnabod unigolyn ynddi’n bersonol a ddarperir i Chwaraeon Cymru’n cael ei phrosesu’n unol ag egwyddorion Deddf Gwarchod Data 1998.

Rydym wedi cofrestru manylion am ein dull o brosesu data personol gyda’r Dcomisiynydd gwybodaeth; ein Rhif Cofrestru i Ddiogelu Data yw Z5769715